Dotace na výstavbu nového rodinného domu

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na výstavbu nového rodinného domu, odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy, stavbu zelené střechy a využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace na rodinný dům

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Podoblast podporyPopisVýše podpory (Kč/dům)
B.0dům s nízkou energetickou náročností150 000 Kč
B.1dům s velmi nízkou energetickou náročností300 000 Kč
B.2dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití
obnovitelných zdrojů energie
450 000 Kč

Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory B – Výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností

V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu uvedenou v kapitole 11.

Podmínky oblasti podpory B

  • Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.
  • Příjemcem podpory na výstavbu rodinného domu může být pouze jeho první vlastník. Prvním vlastníkem rodinné-ho domu se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil, a to při splnění všech ostatních podmínek Programu.
  • Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
  • Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.
  • Rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické nároč-nosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
  • V případě instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účin-nosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
  • Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému řízeného větrání při projektem stanovených výko-nových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %.
  • Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření prů-vzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření prů-vzdušnosti obálky budovy (viz kapitola 11).
  • Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do vnitřního prostředí domu, případně spalovací zdroje, kte-ré nemají zajištěn nezávislý přívod spalovacího vzduchu, se pro potřeby Programu nepovažují za zdroj tepla na vytápění.

Podoblasti podpory a sledované parametry

Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: B.0, B.1 a B.2.
Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů uvedených v tabulce

Sledovaný parametrOznačení [jednotky]Podoblast podpory B.0Podoblast podpory B.1Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápěníEA
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 20≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energieEpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 120≤ 90≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici 1)U
[W.m-2.K-1]
≤ Urec≤ Upas≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,7*Uem,N≤ 0,22≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavbyn50
[1.h-1]
≤ 1,0≤ 0,6≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 2)θai,max
[°C]
≤ 27 °C≤ 27 °C≤ 27 °C
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla[-]anoanoano

Poznámka
1) Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
2) Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní
a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky

Více informací o dotaci.

Metio – dřevostavby rodinných domů na klíč